Algemene voorwaarden Stella Bike B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 2. onderneming: Stella Bike B.V., waarvan de vennootschapsgegevens zijn vermeld in artikel 2 hierna;
 3. verkoopruimte: (i) iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de onderneming op permanente basis zijn activiteiten uitvoert; of (ii) iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar de onderneming gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert;
 4. overeenkomst gesloten buiten verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen de onderneming en de consument (i) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van de onderneming, of (ii) waarvoor een aanbod werd gedaan door de consument onder dezelfde omstandigheden als bedoeld onder (i) hierboven, of (iii) die gesloten wordt in de verkoopruimte van de onderneming of met behulp van een techniek voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de onderneming is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, of (iv) die gesloten wordt tijdens een excursie die door de onderneming is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument;
 5. overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. "maatwerk" of "volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen": goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument;
 7. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de onderneming in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een tijdsduur die afgestemd is op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voor zover deze functionaliteiten bewaard worden, kunnen als duurzame gegevensdrager beschouwd worden het papier of, in een digitale omgeving, een e-mail ontvangen door de bestemmeling of een elektronisch document bewaard op een opslagapparaat of toegevoegd aan een e-mail ontvangen door de bestemmeling;
 8. "bedenktijd" of "herroepingstermijn": de termijn waarbinnen de consument, onder bepaalde omstandigheden, de overeenkomst gesloten buiten verkoopruimte of de overeenkomst op afstand kan herroepen, welke termijn begint te lopen op de dag zoals bepaald in artikel 6 hierna;
 9. herroepingsrecht: het tijdelijke recht in hoofde van de consument om, indien bepaalde voorwaarden zijn voldaan, de overeenkomst gesloten buiten verkoopruimte of de overeenkomst op afstand te herroepen.

Artikel 2 – Identiteit

Stella Bike B.V., met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Beemdenstraat 7, Bus 1, 2340 Beerse (België) 
Telefoonnummer: 0800 - 82707
Wettelijke feestdagen uitgezonderd, telefonisch doorgaans bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:30 – 17:30 uur en op zaterdag van 09:00 – 17:00 uur.
E-mailadres: info@stellabikes.be
RPR Antwerpen 0727.412.896
BTW nummer: BE 727 412 896

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stella Bike B.V. aan de consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Stella Bike B.V. en de consument, en zulks inzake de verkoop door Stella Bike B.V. van producten (ook genoemd "goederen") en/of de levering door Stella Bike B.V. van diensten.
 2. Vóór het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld.
 3. Indien de overeenkomst buiten verkoopruimte wordt gesloten of indien het een overeenkomst op afstand betreft, kan in afwijking van lid 2. hierboven inzake terhandstelling, en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze (i) dat de consument kan kennisnemen van die voorwaarden en die voorwaarden kan aanvaarden, en (ii) dat de consument die voorwaarden kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Het aanbod van producten en/of diensten in het kader van een (eventuele) overeenkomst buiten verkoopruimte en een (eventuele) overeenkomst op afstand wordt gedaan met vermelding van de relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, waaronder de totale prijs inclusief belastingen van het product en/of de dienst, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Stella Bike B.V., de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop Stella Bike B.V. met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 2. De consument verklaart dat voormeld aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving bevat van de aangeboden producten en/of diensten. De consument verklaart tevens dat die omschrijving voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval Stella Bike B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouw weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stella Bike B.V. niet.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in onderhavige algemene voorwaarden waaronder artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod van Stella Bike B.V. aanvaardt.
 2. De onderneming verstrekt de consument op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de overeenkomst op afstand, en zulks binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.
 3. De onderneming verstrekt de consument een papieren of een elektronische kopie van de ondertekende overeenkomst gesloten buiten verkoopruimte, en zulks binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stella Bike B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Stella Bike B.V. zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 5. Bij onrechtmatige verbreking van de overeenkomst door de consument dient de consument de daadwerkelijk geleden schade van Stella Bike B.V. te vergoeden, met dien verstande dat deze bepaling alle andere wettelijke rechten en verhaalsmiddelen in hoofde van Stella Bike B.V. onverlet laat. Bij onrechtmatige verbreking van de overeenkomst door Stella Bike B.V. dient Stella Bike B.V. de daadwerkelijk geleden schade van de consument te vergoeden, met dien verstande dat deze bepaling alle andere wettelijke rechten en verhaalsmiddelen in hoofde van de consument onverlet laat.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij aankoop van producten via een overeenkomst gesloten buiten verkoopruimte of via een overeenkomst op afstand heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen de veertien kalenderdagen, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in onderhavige algemene voorwaarden. Voormelde herroepingstermijn van veertien kalenderdagen verstrijkt veertien kalenderdagen na (i) de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit neemt, of (ii) indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt, of (iii) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt, of (iv) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt. Voor dienstenovereenkomsten verstrijkt de herroepingstermijn veertien kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.
 2. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, dient hij de onderneming daarvan op de hoogte te stellen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, en zulks middels het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring zoals allebei voorzien in het Wetboek Economisch Recht (zie art. VI.49 inzake overeenkomsten op afstand en zie art. VI.69 inzake overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimte).
 3. Indien de consument voormeld recht van herroeping uitoefent, is de consument alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 4. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, dient de consument onverwijld en in elk geval binnen de veertien dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, de goederen terug te zenden naar de onderneming of te overhandigen aan de persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen. De directe kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. Stella Bike B.V. geeft bij het aanbod de kosten van terugzending indicatief / bij benadering op.
 5. Eventuele schades of het kwijtraken van geretourneerde artikelen gedurende het retour transport / terugzendingstransport zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de consument.
 6. Indien de consument een bedrag (bvb. koopprijs, leveringskosten, e.a.) heeft betaald en daarna zijn herroepingsrecht uitoefent, zal Stella Bike B.V. dit bedrag onverwijld aan de consument terugbetalen en in elk geval binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop de onderneming is geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen. Echter, wat de kosten van de initiële levering betreft, dient de onderneming geen bijkomende kosten terug te betalen als de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Behoudens wanneer de onderneming heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag de onderneming, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 7. De consument kan voormeld recht op herroeping niet uitoefenen voor de levering van (i) volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of (ii) goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Stella Bike B.V. heeft de consument bij het aanbod, dan wel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hierop gewezen.

Artikel 7 – Annuleringsrecht

Bij aankoop van producten of diensten via een overeenkomst die niet kwalificeert als een overeenkomst gesloten buiten verkoopruimte en evenmin kwalificeert als een overeenkomst op afstand, heeft de consument het recht om de aankoop te annuleren krachtens de volgende modaliteiten:

 1. Binnen een termijn van twee kalenderdagen vanaf de aankoopdatum kan de consument de aankoop kosteloos maar met opgave van redenen annuleren, op voorwaarde (i) dat het product of de dienst nog niet geleverd is aan de consument, en (ii) dat de consument dergelijke annuleringsbeslissing schriftelijk overmaakt aan de onderneming binnen voormelde termijn (dit wil zeggen dat de onderneming binnen die termijn de schriftelijke en gemotiveerde annuleringsbeslissing ontvangen dient te hebben bvb. per email).
 2. Nà voormelde termijn van twee kalenderdagen en uiterlijk vóór de effectieve levering van het door hem bestelde product of de door hem bestelde dienst, kan de consument de aankoop annuleren. De consument moet dergelijke annuleringsbeslissing schriftelijk overmaken aan de onderneming binnen voormelde termijn (dit wil zeggen dat de onderneming binnen die termijn voormelde beslissing ontvangen moet hebben bvb. per email). De consument is een annuleringsvergoeding verschuldigd aan Stella Bike B.V. Deze annuleringsvergoeding is mede gebaseerd op de mogelijke kosten die Stella Bike B.V. reeds heeft gemaakt vóór de annulering. Voormelde annuleringsvergoeding is opeisbaar en verschuldigd binnen de zeven kalenderdagen na de verzending van de annuleringsbeslissing en is als volgt:
   

(i) Indien de consument met de onderneming nog geen definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product

of het uitvoeren van de door hem bestelde dienst, is er een annuleringsvergoeding verschuldigd van 10% van de totale koopsom inclusief BTW.

(ii) Indien de consument met de onderneming reeds een definitieve datum heeft afgesproken voor het leveren van het door hem bestelde product of het uitvoeren van de door hem bestelde dienst, is er een annuleringsvergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopsom inclusief BTW.

(iii) Indien de consument op de dag van (voorziene) levering van het door hem bestelde product of de door hem bestelde dienst - maar vóór de effectieve levering / uitvoering ervan - kenbaar maakt de overeenkomst te annuleren, is hij een annuleringsvergoeding verschuldigd van 50% van de totale koopsom inclusief BTW.

 1. De onderneming zal de ontvangen aanbetaling (dit is het voorschot) in mindering brengen op de annuleringsvergoeding die de consument verschuldigd is krachtens lid 2 hierboven. Indien de annuleringsvergoeding de aanbetaling overstijgt zal de consument een debetnota voor het verschil ontvangen dat betaalbaar is binnen de zeven kalenderdagen na de verzending van die debetnota. Indien de ontvangen aanbetaling de annuleringsvergoeding overstijgt, zal de onderneming het verschil tussen beide bedragen terugbetalen aan de consument binnen de zeven kalenderdagen na de verzending van de annuleringsbeslissing.
 2. De onderneming geniet ten aanzien van de consument mutatis mutandis van de annuleringsrechten vermeld in de leden 1. en 2. hierboven en is mutatis mutandis gehouden tot de formaliteiten en de betaling van de annuleringsvergoedingen vermeld in lid 2 hierboven. hierboven. In geval van annulering door de onderneming krachtens lid 1 of lid 2. hierboven, zal deze laatste de ontvangen aanbetaling binnen de zeven kalenderdagen na verzending van zijn annuleringsbeslissing terugbetalen aan de consument.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. Stella Bike B.V. is jegens de consument wettelijk aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De consument dient Stella Bike B.V. schriftelijk op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming, en zulks binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.
 2. Stella Bike B.V. staat niet in voor de deugdelijkheid van het product in de mate dat de consument de door Stella Bike B.V. gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
 3. Een commerciële garantie zijdens Stella Bike B.V. doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Stella Bike B.V. kan doen gelden op grond van de wet, waaronder de wettelijke waarborg van conformiteit van gekochte goederen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Stella Bike B.V. volgende commerciële garanties voor de geleverde nieuwe goederen van eigen fabricaat: vijf jaar voor het frame, twee jaar voor de voorvork (met vering), twee jaar voor het aandrijfsysteem, drie jaar voor het batterijpakket (op de Hybrid Collectie e-bikes aangekocht na 8 mei 2017), twee jaar voor de stuurbedieningsunit, twee jaar voor alle overige onderdelen uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering van het betreffende goed door de onderneming aan de consument, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de consument een product of dienst heeft waarbij de accu en/of het motorpakket van externe fabricaat is, geldt voormelde commerciële garantie niet op die accu en op dat motorpakket, en zijn de garantievoorwaarden van de toeleverancier van die accu en van dat motorpakket van toepassing.
 5. Huisselectie fietsen en huisselectie accu’s zijn uitgezonderd op lid 4 hierboven. Stella Bike B.V. geeft op deze producten en diensten een commerciële garantie met termijn van 2 jaar vanaf de leveringsdatum.
 6. De aanspraak op commerciële garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door één of meerdere van volgende elementen: - normale slijtage; - het door de consument niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; - schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; - reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet schriftelijk en uitdrukkelijk door Stella Bike B.V. gemachtigd zijn.
 7. De consument dient zijn recht op commerciële garantie schriftelijk uit te oefenen binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld. Het voorgaande betekent dat de ondernemer het voormelde schrijven dient ontvangen te hebben binnen de voormelde periode van twee maanden.
 8. Garantie en service werkzaamheden worden uitgevoerd in een van de locaties van Stella Bike B.V. dan wel bij een door Stella Bike B.V. aangewezen derde. De consument dient hiertoe een afspraak te maken met Stella Bike B.V..
 9. Het uitvoeren van de eerste servicebeurt aan de fiets geschiedt uitsluitend in de periode van november tot februari.
 10. Stella Bike B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk bij de levering van het product te geschieden (hierna genoemd de "vervaldatum"). Stella Bike B.V. kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling ("voorschot") van maximaal 50% van de bedongen prijs.
 2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Stella Bike B.V. de consument schriftelijk aanmanen om binnen een respijttermijn van 14 kalenderdagen alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Indien de betaling uitblijft ondanks de gestelde respijttermijn van 14 kalenderdagen, (i) is de consument over het nog verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand dan wel – in het geval de wettelijke rente hoger is – de wettelijke rente verschuldigd, en zulks vanaf voormelde aanmaning, en (ii) is Stella Bike B.V. gerechtigd om de door haar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten door te rekenen aan de consument. De bepalingen van onderhavig lid 2 inzake respijttermijn, interest, incassokosten, enz. gelden mutatis mutandis eveneens indien de onderneming een betalingsverplichting lastens de consument niet tijdig voldoet.
 3. Indien de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt het door hem bestelde product en/of de door hem bestelde dienst te willen verzekeren, dient hij dit bedrag ten alle tijde rechtstreeks te voldoen aan de verzekeringsmaatschappij. De algemene voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij zijn op deze dienst van toepassing. Stella Bike B.V. is enkel tussenpersoon en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dwaling of het niet correct actief stellen van de verzekering inzake de dienst en/of het product.

Artikel 10 – Levering

 1. De door Stella Bike B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief/benaderend, een opgegeven leveringstermijn vormt geen fatale termijn. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan binnen 30 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst bericht.
 2. Stella Bike B.V. zal grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, en bij de uitvoering, van de bestelling van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 4. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal Stella Bike B.V. zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de levering zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud – Risico van verlies of beschadiging

 1. Alle door Stella Bike B.V. geleverde en/of te leveren producten blijven eigendom van Stella Bike B.V. totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald. Dit betekent onder meer dat de onderneming de reeds geleverde producten kan terugvorderen indien de consument zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De consument stemt uitdrukkelijk in met onderhavig beding van eigendomsvoorbehoud.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder. Bij tenietgaan of achteruitgang van het geleverde goed door een oorzaak die niet aan de onderneming kan worden toegerekend, blijft de koopsom volledig verschuldigd.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag de consument de producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.

Artikel 12 – Klachten en klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd en uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen nadat de consument de tekortkomingen heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend, op schriftelijke wijze, bij de onderneming. Voormelde termijn doet geen afbreuk aan de andere termijnen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld in artikel 7.1.
 2. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Stella Bike B.V. in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Stella Bike B.V. een redelijke termijn voor, indien toepasselijk, herstel of vervanging van het geleverde product.
 3. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Europees platform voor geschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht exclusief van toepassing.
 2. De onderneming en de consument zijn het erover eens dat de rechtbanken van het rechtsgebied waar Stella Bike B.V. is gevestigd, op niet-exclusieve wijze bevoegd zijn voor geschillen inzake de overeenkomst tussen de onderneming en de consument.

Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Stella Bike B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd op de website van Stella Bike B.V. met name: https://www.stellabikes.be/.

 

Januari 2020